Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF)

Érvényes 2014. január 1-jétől módosításig

 

1. Az Üzemeltető megnevezése, címe, cégadatai, elérhetőségei:

Az Üzemeltető neve: Remete Pál (továbbiakban: tease-sirt.com)

Az Üzemeltető székhelye:1035 Budapest, Raktár u. 8.

Az Üzemeltető internet elérhetősége: www.tease-sirt.com

Az Üzemeltető e-mail elérhetősége: paya@paya.hu

Az Üzemeltető telefonos (ügyfélszolgálati) elérhetősége: +36 30 991 9168

 

2. Értelmező rendelkezések:

Üzemeltető: az tease-sirt.com

Megrendelő: az a cselekvőképes természetes személy, illetve az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb jogképes szervezet, akivel Az Üzemeltető szerződést köt. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén kívüli állampolgársággal rendelkező természetes személlyel, illetve az EGT területén kívüli székhellyel, vagy központi ügyintési hellyel rendelkező magánszeméllyel, jogi személlyel vagy egyéb szervezettel további, az Üzemeltető által előre meghatározott különleges feltétellel szerződést kössön, illetve ilyen esetben a szerződéskötést megtagadja.

Szerződés: Az Üzemeltető és a Megrendelő között az ÁSZF 3. pontjában meghatározott szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött szerződés.

 

3. Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások meghatározása

Az Üzemeltető a Megrendelő előre meghatározott igényeinek megfelelő módon (szolgáltatástípusok szerint) közbeszerzési pályázatok (közbeszerzési hirdetmények) megjelenéséről elektronikus úton értesíti a Megrendelőt. Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy az egyes szolgáltatástípusokon belül a szolgáltatástípusok elemeiből szolgáltatáscsomagokat állítson össze, azok tartalmát előzetes bejelentés, értesítés nélkül módosítsa, megváltoztassa, egyes szolgáltatáscsomagokat megszüntessen. Az aktuális szolgáltatáscsomagok leírását, valamint díjait az ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.

 

4. A szerződés megkötéséhez szükséges megrendelői adatok

A szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a Megrendelő a személyének azonosításához szükséges adatait az Üzemeltető rendelkezésére bocsássa.

A szükséges adatok természetes személy Megrendelő esetében a következők: neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakóhelye, levelezési címe (ha lakóhelyétől eltér), e-mail címe, telefonszáma.

A szükséges adatok nem természetes személy Megrendelő esetében a következők: neve (cégneve), székhelye, levelezési címe (ha székhelyétől eltér), adószáma, cégjegyzékszáma, képviselő (kapcsolattartó) neve, képviselő (kapcsolattartó) e-mail címe, képviselő (kapcsolattartó) telefonszáma. A Megrendelő köteles fenti adatainak megváltozását Az Üzemeltetővel - annak internetes oldalán keresztül, elektronikus formában - a változást követő 8 (nyolc) napon belül közölni. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő károkért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

 

5. A szerződés megkötése

A Megrendelőnek a szolgáltatás igénybevétele vonatkozásában szerződést kell kötnie az Üzemeltetővel, amely szerződés meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, valamint a választott szolgáltatáscsomagot és annak díját. A szolgáltatás igénybevételére szóló szerződés nyilvántartási lapból és általános szerződési feltételekből áll. A nyilvántartási lap tartalmazza a Megrendelő adatait, valamint az igénybevett szolgáltatáscsomag megjelölését, leírását, aktuális díját.

A Megrendelő elektronikus úton (internetes nyilvántartási lap kitöltésével) jelzi a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szándékát, majd Az Üzemeltető tájékoztatja őt a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről. Az Üzemeltető és a Megrendelő (a továbbiakban együtt: felek) a szerződést ráutaló magatartással - így különösen a szolgáltatás igénybevételével – is megköthetik.

Megrendelő a szerződéskötést ráutaló magatartással is kezdeményezheti, amennyiben a szerződés megkötését elektronikus úton kezdeményezi az Üzemeltető honlapján elhelyezett felhívás (nyilvántartási lap) elektronikus úton történő kitöltésével, amelyet Üzemeltető a Megrendelői ajánlat legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül történő elektronikus úton történő visszaigazolásával fogad el. A szerződés a visszaigazolás Megrendelő részére való, elektronikus úton történő hozzáférhetővé tételével jön létre.

 

6. Szolgáltatások igénybevételének feltételei, korlátai

Az Üzemeltető 18. (tizennyolcadik) életévét be nem töltött természetes személlyel nem köt szerződést.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a minőség színvonalának megőrzése céljából vagy a műszaki, informatikai, gazdasági fejlődésre tekintettel szolgáltatásai igénybevételének feltételeit a Megrendelő előzetes tájékoztatásával módosítsa, a szolgáltatás igénybevételét korlátozza, felfüggessze vagy szüneteltesse. A Megrendelő Az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult arra, hogy a szerződés megkötésével az őt megillető jogokat egészében vagy részben harmadik személyre ruházza át. A Megrendelő kizárólag a saját (vállalkozási) szükségleteire jogosult igénybe venni a szolgáltatást.

A Megrendelőt jelszavának /egyéb azonosító adatának, kódjának/ titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli. A Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván egyéb azonosító adatán vagy kódján keresztül történik.

Üzemeltető köteles a Megrendelő jelszavát /egyéb azonosító adatát, kódját/ harmadik fél felé titokban tartani. Az Üzemeltető a Megrendelő jelszavát /egyéb azonosító adatát, kódját/ csak a Megrendelővel köteles közölni, annak megfelelő azonosítását követően.

 

7. A szolgáltatás díjai, fizetési feltételek, díj-visszafizetés

Az aktuális szolgáltatáscsomagok leírását, valamint díjait az ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a honlapon közölt díjakat meghatározza, a jövőre nézve egyoldalúan módosítsa, amely módosítás nem érinti a már megkötött szerződések alapján előre megfizetett díjat. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy szolgáltatásait meghatározott feltételek esetén, meghatározott ideig vagy meghatározott Megrendelői kör részére díjfizetés nélkül nyújtsa (próbaverzió, ingyenes teszt üzemmód, stb.). A Megrendelő a szolgáltatásért fizetendő díjat előre, előleg-számla (pro-forma számla) kézhezvételét követően köteles megfizetni. Az Üzemeltető a szolgáltatási díj megfizetéséig a szolgáltatást nem köteles megkezdeni, a már megkezdett szolgáltatást jogosult korlátozni, szüneteltetni, felfüggeszteni.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvében meghatározott mértékű késedelmi kamatot számítson fel a késedelem első napjától a tartozás kiegyenlítésének napjáig terjedő időszakra abban az esetben, ha a Megrendelő a számlán feltüntetett fizetési határidőt elmulasztja.

A 100%-os visszatérítési garancia keretében az Üzemeltető abban az esetben köteles a Megrendelő részére díjat visszatéríteni, ha a Megrendelő ezt írásban (ajánlott levélben, vagy az Üzemeltető részére megadott e-mail címről küldve) elégedetlensége okának szabatos, részletes leírásával kéri. A 100%-os visszatérítési garancia alapján a Megrendelő díj-visszatérítési igényével a szerződés létrejöttét követő 30. és 35. nap között élhet, amennyiben a szolgáltatást legalább 30 napig ténylegesen igénybe vette, és a 30 napos időtartam alatt Az Üzemeltető rendszerébe minden teljes naptári héten legalább 3 különböző napon bejelentkezett. Üzemeltető ezesetben is jogosult a szolgáltatás egy havi díját visszatartani. A szolgáltatási díj Megrendelő részére történő visszatérítésével a felek között a szerződés megszűnik.

 

8. A szerződés időtartama

A szerződés első alkalommal az adott szolgáltatáscsomag szerinti határozott időre jön létre.

A határozott idejű szerződés automatikusan - ráutaló magatartással – ugyanolyan időtartammal meghosszabbodik, mint az azt megelőző szerződéses időtartam, ha a határozott idő lejáratát követően a Megrendelő a szolgáltatást továbbra is, legalább egy alkalommal igénybe veszi.

 

9. A szerződés megszűnése

A szerződés megszűnik, ha bármely szerződő fél jogutód nélkül szűnik meg, a határozott idejű szerződés esetében a határozott idő lejárt, vagy a felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik.

A határozott idejű szerződést rendes felmondással felmondani nem lehet.

Határozott idejű szerződést a Megrendelő az Üzemeltető súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő előzetes írásbeli felszólítása ellenére Az Üzemeltető 15 (tizenöt) napon belüli szerződésszegését nem orvosolja. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés a felmondás hatályosulásának (kézhezvételének) időpontjában szűnik meg.

Határozott idejű szerződést az Üzemeltető a Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Üzemeltető előzetes írásbeli felszólítása ellenére a Megrendelő 15 (tizenöt) napon belüli szerződésszegését nem orvosolja. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés a felmondás hatályosulásának (kézhezvételének) időpontjában szűnik meg.

 

10. Felelősség korlátozása

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azokért a vagyoni vagy nem vagyoni károk, illetve elmaradt hasznok megtérítéséért, amelyek szolgáltatásával kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal-, adatátviteli vagy rendszerhibából, honlapja, szervere, elektronikus levelezése, elektronikus úton tárolt dokumentumai által hordozott vírusokból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy más hasonló ok folytán keletkeztek.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azokért a vagyoni vagy nem vagyoni károkért, illetve elmaradt hasznok megtérítéséért, amelyek az általa szolgáltatott, hozzáférhetővé tett vagy közvetített dokumentumok, információk és adatok hibája - beleértve azok pontatlanságát, időszerűtlenségét, jogszerűtlenségét, hiányosságát – miatt keletkeztek. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető által szolgáltatott, hozzáférhetővé tett vagy közvetített dokumentumok, információk és adatok nem nyújtanak megfelelő alapot befektetésekhez, pénzügyi, gazdasági vagy egyéb döntésekhez.

Az Üzemeltető kártérítési felelőssége egyéb esetekben is legfeljebb a Megrendelő által ténylegesen megfizetett éves díj összegéig (mértékéig) terjed.

Bár az Üzemeltető mindent megtesz a szünetmentes szolgáltatás biztosítása érdekében, azonban szolgáltatása a folyamatos elérhetőség garantálása nélkül működik.

 

11. Adatvédelmi rendelkezések

A Megrendelő a nyilvántartási lap kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető az adatait a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben kezelje, így különösen Üzemeltető jogosult az ÁSZF 4. pontjában meghatározott, valamint a Megrendelő által önkéntesen szolgáltatott adatainak nyilvántartására és kezelésére.

Az Üzemeltető az általa nyilvántartott és kezelt fenti adatokat csak a szerződések teljesítése, a követeléseinek érvényesítése, üzleti ajánlatok kidolgozása, saját piackutatási tevékenység ellátása, saját elektronikus címtár létrehozatala és működtetése, valamint jogszabályban rögzített kötelezettségeinek teljesítése céljából, jogszabályban meghatározott ideig használhatja fel.

Az adatkezelés jogcíme a vonatkozó jogszabályok, így különösen az Infotv., valamint a Megrendelő önkéntes hozzájárulásán alapul.

Ha a Megrendelő az Üzemeltető részére elektronikus levelező rendszeren üzenetet (e-mail) továbbít vagy az elektronikus levélcímét az Üzemeltetővel közli, akkor ez - külön nyilatkozat nélkül is - tartalmi, alaki-formai, mennyiségi korlátozás nélküli felhatalmazást jelent Az Üzemeltető számára arra, hogy az üzleti kapcsolat létesítéséhez vagy fenntartásához, illetve szerződés létrehozásához vagy teljesítéséhez szükséges adatokat és információkat, valamint ajánlatokat, hírleveleket és reklámokat - beleértve az üzleti titoknak vagy személyes adatnak minősülő adatot, információt is, - a részére a megadott elektronikus levélcímre küldjön.

Az elektronikus levelezőrendszeren a megadott címre küldött anyagot, illetve információt - erre vonatkozó külön írásbeli megállapodás hiányában - nem küldi el Az Üzemeltető a Megrendelő részére más továbbítási módon, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik.

Az Üzemeltető nem felel az elektronikus úton (e-mail-en) történő hibás kézbesítésből eredő károkért, veszteségekért, illetve személyiségi jogi sérelmekért, továbbá titoknak minősülő adatok nyilvánosságra kerüléséért vagy illetéktelen személy részére hozzáférhetővé válásáért, ide értve a műszaki-technikai vagy a rendszer tökéletlen működéséből eredő nem megfelelő kézbesítést, adattovábbítást, adatvesztést is.

Üzemeltető az elektronikus kommunikációt megszünteti, ha az ellen az ügyfél írásban tiltakozik vagy azt bármilyen módon írásban kifogásolja az Üzemeltetőnél.

 

12. A szolgáltatás megszakítása vagy korlátozása

Az Üzemeltető jogosult előzetes bejelentés vagy külön értesítés nélkül a szükséges időtartamra megszakítani vagy korlátozni szolgáltatásának teljesítését az alábbi okok esetén:

a) előre nem látható és el nem hárítható külső ok (vis maior) esetén;

b) a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági (így különösen terrorista-elhárítás, kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem) érdekeinek védelmében a jogszabályok vagy hatóságok által előírt esetekben és módon;

c) Az Üzemeltető érdekkörébe tartozó ok miatt (szervezési, műszaki, technikai, informatikai vagy üzemeltetési okok, kapacitáshiány, karbantartás, javítások, újraszervezés, stb.);

d) amennyiben a Megrendelő díjfizetési (előlegfizetési, kamatfizetési, biztosítékadási) vagy egyéb lényeges szerződési kötelezettségének határidőben felszólítás ellenére sem tesz eleget;

e) a szolgáltatás Megrendelő vagy harmadik személyek általi visszaélés-szerű igénybevétele vagy ennek gyanúja esetén, mégpedig annak elhárításáig vagy a megfelelő műszaki intézkedések elvégzéséig, amelyek megakadályozzák a visszaélést.

 

13. A szerződéses jogok és kötelezettségek átruházása

Az Üzemeltető jogosult a szerződésből adódó egyes jogainak vagy kötelezettségének, vagy akár a teljes szerződésnek harmadik személyre történő átruházására (a továbbiakban: „szerződéses átruházás“). Az Üzemeltető e-mail-ben a Megrendelő e-mail címére küldve köteles bejelenteni a szerződéses átruházás megvalósulását. A szerződéses átruházás hatálya a fentiekben említett e-mail értesítés Megrendelő részére történő megküldését (hozzáférhetővé tételét) követő 8 (nyolc) nap elteltével lép hatályba, ha a Megrendelő ezen határidő alatt nem utasítja el kifejezetten írásban azt.

 

14. Az ÁSZF módosítása

Az Üzemeltető bármikor jogosult az általános szerződési feltételek és mellékleteinek módosítására. A módosításokról az Üzemeltető internetes oldalán keresztül megfelelő időben értesíti a Megrendelőt.

 

15. Alkalmazandó jog, joghatóság, teljesítés helye, nyelvi változatok

A szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság jogszabályai, különösen Polgári Törvénykönyvének vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A Felek az egymás között esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés, tárgyalásos úton, egyeztetéssel, ésszerű rövid időn belül, jóhiszeműen eljárva kötelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetére kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. A szolgáltatás teljesítési helye és a kifizetések helye egyaránt az Üzemeltető székhelye.

Amennyiben jelen általános szerződési feltételek több nyelven is elérhetőek, és az egyes nyelvi változatok között értelmi vagy értelmezési különbségek adódnának, úgy az irányadó és kizárólagosan alkalmazandó változat a magyar nyelvű változat.

 

 

 

Általános Szerződési Feltételek 1. számú melléklete(szolgáltatáscsomagok leírásai és díjai)

 

Érvényes: 2013. december 10-től visszavonásig

 

Pólók ára: 5555 Ft/darab

 

A fenti díj az általános forgalmi adót tartalmazza!